Ysgubor Gwedd y Glyn

Llawr Gwaelod

 • Mynedfa fawr, olau gyda lloriau derw, stôf goed aml-danwydd a man eistedd
 • Lolfa sylweddol gyda seddi cyfforddus; teledu sgrin wastad gyda Freesat, chwaraewr DVD a golygfeydd ysblennydd o Fynyddoedd Cambrian ac Epynt
 • Cegin wedi’i gyfarparu’n llawn gydag offer yn cynnwys popty trydan gyda hob; peiriant golchi llestri; microdon; tostiwr; oergell a rhewgell
 • Ardal fwyta integredig gyda bwrdd derw sy’n eistedd deg
 • Ystafell Aml-bwrpas/Golchi – gyda pheiriant golchi, sychwr dillad, cyfleusterau ailgylchu ac ystafell gotiau ar wahân
 • Ystafell gawod gyda chawod â mynediad gwastad, toiled a basn ymolchi

Llawr Cyntaf

 • Grisiau derw trawiadol yn arwain at ben grisiau eang gyda phedair ystafell wely
 • Dwy ystafell wely maint brenin gyda chyfleusterau en-suite
 • Un ystafell wely maint brenin gyda ffenestri panoramig a golygfeydd godidog
 • Un ystafell wely ddwbl
 • Ystafell ymolchi deuluol fawr gyda chyfleusterau bath a chawod ar wahân, toiled; basn ymolchi a rheilen tywelion wedi’i gynhesu.

Llawr Isaf

 • Ystafell wely ddwbl ychwanegol gyda dau wely sengl
 • Mynediad cefn i’r adeilad gyda choridor teils

Tu allan

 • Maes parcio oddi ar y ffordd ar gyfer 6/7 car
 • Twba poeth mawr
 • Lawnt fawr gyda llwybr graean yn rhedeg o amgylch talcen y tŷ
 • Sied storio y gellir ei chloi – addas ar gyfer beiciau ac ar gael i’w defnyddio gan westeion
 • Dodrefn gardd tu allan – byrddau, cadeiriau ac ymbarelau
 • Barbeciw

Cyfleusterau a gwybodaeth ychwanegol

System wresogi tan llawr trwyddo

Lluniaeth rhad ac am ddim i’ch croesawu: te, coffi, siwgr, llaeth a theisennau

Cyfleusterau babanod a phlant bach: cadair uchel; cot cwympadwy; pot, sedd toiled a gris fach; cyllyll a llestri plastig; dewis o deganau, llyfrau a DVDs; teganau tu allan

Lliain gwely glan a ffres, tywelion llaw a bath a chadachau sychu llestri

Basged o goed tân sych (gellir prynu mwy am gost resymol gan y perchennog)

Barbeciw

Parcio oddi ar y ffordd

Sychwyr gwallt ym mhob ystafell

Gellir trefnu i’ch nôl o’r orsaf reilffordd leol ar gais

Haearn smwddio a bwrdd smwddio

Mynediad am ddim i’r rhyngrwyd

Cydnabyddiaeth i Ysgubor Gwedd y Glyn

“Am le ardderchog. Cawsom ein syfrdanu gan faint y lle, y nifer o ystafelloedd cawod (perffaith ar gyfer beicwyr mwdlyd)!Cyfan gwbl wych!”

Ian Hammon a’i ffrindiau. Tachwedd 2016

“Diolch am groeso cynnes a chyfeillgar ac am arhosiad hyfryd yn eich bwthyn ardderchog, o’r radd flaenaf. Y cyfan y gallech ei ddymuno a mwy! Mae’r golygfeydd o’r bwthyn yn anhygoel ac yn lleoliad mor brydferth.”

Derek, Wendy a Laura Elphick a'r teulu, Milton Keynes. Awst 2016

“Penwythnos hyfryd. Llety gwych – eang a chyfforddus iawn. Y cyfan y gallem fod wedi ofyn amdano!”

Teulu Addiss, Winchester. Mai 2016

“Lleoliad, llety a gwasanaeth syfrdanol!”

Sitora a’r teulu, Southgate, Llundain. Medi 2015

“Ysgubor wedi’i dodrefnu’n hyfryd a lleoliad delfrydol i leoli ein hunain i archwilio harddwch naturiol eithriadol cefn gwlad Canolbarth Cymru. Roedd y plant wrth eu boddau a chafodd yr oedolion wyliau hamddenol a phleserus…..’ perffaith’

Teulu Gronow, Maidstone, Caint. Mawrth 2015

“Mae’r llety yn benigamp! Delfrydol iawn! Helaeth; llawn cyfarpar; eithriadol o lân; sylw rhagorol i fanylion – un o’r goreuon.”

John a Jean French a'r teulu, Lincoln. Hydref 2016

“Ni allwn fod wedi dewis lle mwy dymunol i aros. Mae’r tŷ yn hyfryd ac yn berffaith ar gyfer teuluoedd. Mae’r perchnogion yn anhygoel ac mor gymwynasgar. Welwn ni chi flwyddyn nesaf!”

Tair cenhedlaeth o deulu Englefield, Basingstoke, Hampshire. Awst 2016

“Dwi wedi aros mewn llawer o fythynnod ond mae hwn ar frig y rhestr.”

Matt Ward a'r teulu, Llundain. Ebrill 2016

“Mae’r bwthyn wedi’i gynllunio’n yn ddymunol ac mae’r cyfleusterau’n dda iawn. Mae cymaint o lefydd i ymweld â nhw ar droed ac mewn car. Byddwn yn bendant yn argymell aros yma  fel grŵp neu deulu.”

Dave Taylor a Lucy Evans, Southampton. Awst 2015

“Am leoliad hyfryd a thŷ bendigedig! Mae’r holl ystafelloedd yn gyfforddus ac yn hamddenol. Mae’r dodrefn o safon ac yn ddeniadol! Mae’r gwelyau mor gyfforddus ac roedden ni wrth ein bodd â’r gwres tan y llawr oedd yn bleserus iawn. Rydych chi wedi meddwl am bopeth! Roedd y gegin yn hyfryd i goginio ynddi! Diolch yn fawr am eich cymwynas a’ch croeso!”

Teulu Green, Dorset. Mawrth 2015.

“Roedd y llety yn fendigedig (llawer gwell na’r lluniau ar-lein). Cefais amser gwych yn dathlu fy mhen-blwydd yn 30 oed gyda 9 arall ac roedd yr ysgubor yn fwy nag addas i ddarparu ar ein cyfer. Byddwn yn bendant yn ei argymell!”

Rob a'i ffrindiau, Bryste. Medi 2016

“Arhosiad gwych arall! Mae o’n lle syfrdanol.”

Teulu Lampkin, Abergele. Gorffennaf 2016

“Rydyn ni wedi cael amser gwych yma –  fe allen ni  fyw yma yn eithaf hapus! Mae’n drysor o le ac roedd yn deimlad gwych cael cymaint o ofod. Byddem wrth ein bodd yn dychwelyd yma eto – mae’r ardal gyfagos yn wirioneddol brydferth.”

Chris, Jo Laura a'i ffrindiau, Leeds. Ebrill 2016

“Roedd y llety yn llawer gwell na’n disgwyl. Golygfeydd gwych, syfrdanol. Yn bendant yn haeddu 5 seren. Yn ei  argymell yn fawr. “

Mr a Mrs T Madare, Wickford, Essex. Awst 2015

“Cawsom wyliau gwych. Mae’r ysgubor yn gyfforddus ac eang iawn gyda chyffyrddiadau cartrefol hyfryd. Mae’r plant wedi mwynhau chwarae tu allan yn ddiogel.”

Elin Crowley, Machynlleth. Tachwedd 2012